Betingelser

1. Aftalens omfang
Med nærværende aftale følger de almindelige salgs og leveringsbetingelser for alle nm designs ydelser, herunder IT-Hosting, Web ydelser samt CMS Systemer. Salgs- og leveringsbetingelserne er accepteret af kunden og kunden har ansvaret for at salgs- og leveringsbetingelserne er læst inden aftale indgås.
 
2. Parterne
Parterne i denne aftale er kunden og nm design.
 
3. Ydelser
Aftalen vedlægges en prisliste hvoraf priser for tillægsprodukter fremgår.
 
4. Backup og service
Der foretages backup 1 gang i døgnet i tidsrummet 23:00 – 04:00 til to forskellige lokationer. Backup opbevares 14 dage bagud.
Service er forbeholdt tidsrummet 20:00 – 06:00, men nm design forbeholder sig retten til at foretage ikke planlagt service, såfremt der
måtte opstå behov herfor. Kundens server kan i vedligeholdelsesperioden være utilgængelig.
For driftstatus, herunder forventninger til oppetid mv. i øvrigt henvises til http://drift.eliteweb.dk
 
5. Fortrolighed
Parterne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som efter deres indhold må anses for fortrolige.
Oplysninger udleveret i forbindelse med oprettelse af abonnement, er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart.
Kunden indestår for, at kundens personale, konsulenter og andre der bistår kunden pålægges tilsvarende fortrolighedsforpligtelse
med hensyn til forhold omkring nm design og nm designs andre kunder.
nm design videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole
eller i tilfælde af lovovertrædelser.
 
6. Ansvarsbegrænsning
nm design er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt kundens tab skyldes forhold uden for nm design kontrol. Herunder, f.eks.
lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout, hacking, strømafbrydelser og andre force majeure lignende forhold, samt
overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.
nm design er ikke erstatningsansvarlig for kundens tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de erhvervede
produkter, ydelser og services, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos nm design eller tredjepart.
nm design er ikke erstatningsansvarlig for tab af data i forbindelse med brug af abonnementsaftalen eller for indirekte tab, herunder
tabt avance, driftstab, produktionstab, eller andet tab som følge af at kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som
forudsat.
nm design påtager sig ikke ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.
Under alle omstændigheder er nm designs erstatningsansvar begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets
art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 20.000,00 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede
skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
Kunden opfordres til at etablere eget backup system, herunder tegne evt. datatabsforsikringer.
 
7. Opsigelse
Aftalen er uopsigelig i de måneder som aftalen indeholder regnet fra dato for ikrafttrædelse. Aftalen fornyes herefter automatisk og er uopsigeligt i de antal måneder som aftalen løber.
Kunden skal skriftligt opsige sit abonnement.
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en abonnementsperiodes udløb.
nm design kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til en abonnementsperiodes udløb. Kunden er inden udløbet af opsigelsesperioden forpligtet til at flytte sine data. Ved abonnementets udløb er nm design berettiget til, straks og uden yderligere varsel, at slette
hjemmesider/data og email adresser. Kundens data fra hjemmesider og e-mail adresser m.v. slettes i nm designs systemer 1 - 2 arbejdsdage efter abonnementets ophør.

8. Misligholdelse
Kunden er forpligtet til at oplyse det korrekte antal brugere på nm designs licenser. Evt. ændringer skal straks angives til nm design. Ved
ukorrekt angivelse af licensbrugere opkræves manglende licens samt administrationsgebyr på kr. 500 pr. manglende bruger. Ved gentagne tilfælde af ukorrekte angivelse af licensbrugere er nm design berettiget til straks at ophæve aftalen.
Kunden er ansvarlig for, at de af kunden udbudte og anvendte tjenester, herunder programmer, programmel, software, samt de af
kunden lagerede filer i enhver form ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder tillige immaterielle rettigheder og/eller krænker
den til enhver tid gældende lovgivning på området.
Bliver nm design opmærksom på kundens ulovlige aktiviteter, tages der forbehold for at aftalen vil blive ophævet med omgående
virkning. I tilfælde af ulovlige aktiviteter er kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde nm design for eventuelle erstatningskrav
opstået som følge heraf.
Kunden gøres opmærksom på, at nm design ikke udøver nogen form for kontrol med det informationsindhold, som er omfattet af ydelsen. Det er derfor kundens ansvar at sikre, at brugen af ydelsen ikke strider mod gældende lovgivning og den mellem kunden og nm design indgåede aftale. Misligholder kunden sit abonnement, tages der forbehold for at aftalen kan ophæves med omgående virkning.
Nedenstående punkter anses for væsentlig misligholdelse, uden listen dog, kan anses for at være udtømmende.

Manglende rettidig betaling efter påkrav.

Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger.

Gentagne tilfælde af ukorrekte angivelse af licensbrugere

Alle former for afsendelse og distribution af spam fra eller via kunden.

Misbrug af e-mailservere til afsendelse af mail-spam o.l.

Spredning af vira.

Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk, hacking, forsøg på at tilgå andres data, eller udførelse af Denial of Service-angreb. Herunder men ikke begrænset til portscanning og mailbombing. Overtrædelse af disse regler kan, hvis det skønnes nødvendigt, medføre
politianmeldelse.

Hjemmesider og e-mail, der krænker tredjemands rettigheder.

Optræden i strid med god skik på Internettet.

Videresalg, udleje, udlån, overdragelse m.m. af abonnementet til tredjemand.
I tilfælde af afbrydelse - som følge af kundens misligholdelse – vil kunden kunne få oplyst om årsagen til afbrydelsen. Er der tale om
henvendelse fra tredjemand vedr. dokumenteret ulovligt indhold på en kundes hjemmeside, vil hjemmesiden blive lukket med øjeblikkelig virkning, hvorefter sagsøger har 14 dage til at få udtaget fogedforbud. Sker dette ikke genåbnes hjemmesiden. Afbrydelse som
følge af misligholdelse berettiger ikke kunden til afslag i abonnements-betalingen.
Ophæves aftalen skal kunden betale fuldt abonnement i de pågældende abonnementsperioder samt dække ethvert tab.
 
9. Ændring af abonnementsvilkårene og priser
nm design forbeholder sig ret til, på et hvert tidspunkt, at ændre abonnementsvilkårene, herunder produktydelserne samt priserne med
30 dages varsel. Ved lancering af nye produkter m.v., kan ændringerne meddeles og gennemføres uden varsel.
 
10. Tvister og klageprocedure
I tilfælde af tvist mellem kunden og nm design, kan kunden klage skriftligt til nm design. Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af
nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret. Værneting er Esbjerg byret..
nm design | Vesterhavsgade 139, 6700 Esbjerg - Danmark | support@nm-design.dk